ఈ Software use  చేసి మనం మొత్తం website ని మన system లోకి download చేసుకోవచ్చు.
http://www.internet-soft.com/DEMO/webextrasetup.exe