మన system లో duel os install అయి ఉన్నప్పుడు ఒక os నుంచి ఇంకొ os లోకి వెళ్ళటానికి సిస్టం ని restart చేయవలసి ఉంటుంది. కాని IReboot అనే ఈ soft యూస్ చేసి system ని restart చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఒక os నుంచి ఇంకొ os కి వెళ్ళవచ్చు.
http://neosmart.net/downloads/software/iReboot/iReboot%201.1.1.exe