ఈ Software ని  system లో Intall చేస్తే వింత వింత శబ్దాలు చేస్తుంది.(ముక్కు మూసుకొండి.)
http://adf.ly/DQQF ఇది Download చేసుకొండి.