ఈ కింది సైట్ లోకి వెళ్ళి సైట్ address type చేస్తే site admin full details చూపిస్తుంది.
http://www.whois.net/