ఉదాహరణకి మీకు ఒక  mp3 songs  సైట్ address తెలుసు అనుకోండి.అలాంటివే వెరే సైట్స్ కావలంటే ఈ సైట్ లోకి వెళ్ళి సైట్ అడ్రస్ ఇచ్చి find similarsites click చేయ్యండి.
www.similarsites.com