మనం News papers లో చూస్తాం గా అలాంటి comic ని create చేయటానికి ఈ సైట్ use అవుతుంది.
http://www.toondoo.com/