ఈ సైట్ లో మనం Resume create చేసుకునేటప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవలి, ఎలాంటి పదాలు యూస్ చేయాలి వంటి సమచారం లబిస్తుంది.
http://www.resumedictionary.com