1.ముందుగా మీరు మీ orkut account లోకి login అవ్వండి.
2.Left Side లో add applications  లోకి వెళ్ళండి.
3.అందులో Tools click చేయ్యండి.
4.Mobile Tracker (Trace Mobile Location) ని Click చేసి మీ mobile no ఇచ్చి Trace చేయ్యండి.