మీరు చూసిన ఫోటో Original or Duplicate అని తెలుసుకోటానికి ఈ software use అవుతుంది.
http://www.ziddu.com/download/8571783/JPEGsnoop_v1_4_1.zip.html